Psykoterapi

Psykoterapimottagningen

Psykoterapi och handledning

Psykodynamisk psykoterapi

En grundtanke inom den psykodynamiska psykoterapin är att symtom som t ex ångest eller depression uppstår när människor inte lyckas finna fungerande sätt att hantera sina känslor eller relationer till andra. Många gånger kan det vara svårt att själv förstå varifrån känslorna eller symtomen kommer, men när man utforskar problemen tillsammans med en psykoterapeut så upptäcker man oftast att symtomen i själva verket är meningsfulla uttryck för en inre eller en yttre konflikt eller för svårigheter i relationen till andra människor. Psykoterapin innebär ett nära samarbete mellan den som söker hjälp och psykoterapeuten inom ramen för en trygg relation och ett samarbetskontrakt, där man kan få möjlighet att bearbeta sina konflikter och svårigheter så att de kan få en mer konstruktiv lösning. När denna lösning uppnåtts kommer symtomen att minska eller försvinna. De yttre ramarna för psykoterapin kan variera mycket beroende på de svårigheter som man har och de behandlingsmål man vill uppnå. Det kan vara allt ifrån några få enskilda samtal till en långvarig intensiv psykoterapi med en eller flera träffar per vecka.

Psykodynamisk psykoterapi har ett stort vetenskapligt stöd för behandling av ett stort antal psykiatriska diagnoser som depression, ångest, social fobi, ätstörningar, borderline- och andra personlighetsstörningar.

på Psykoterapimottagningen

Kognitiv Beteendeterapi (KBT)

Kognitiv beteendeterapi är egentligen inte en enda behandlingsform utan innehåller ett brett spektrum av behandlingsmodeller som i högre eller lägre grad betonar beteendet eller tanken. Gemensamt för de olika behandlingsformerna är att de har fått vetenskapligt stöd i studier som använt så kallade evidensbaserade kriterier. Inom KBT betonar man ofta de symtom som hindrar människan att nå sina mål fullt ut och man fokuserar på det problem man faktiskt upplever - just här och nu, 

Liksom i psykodynamisk terapi är samarbetet mellan terapeut och klient viktigt och man använder sig ofta av praktiska övningar och hemuppgifter i arbetet. Metoderna kan variera, eftersom det finns flera metoder inom KBT, och man brukar betona att behandlingen ska vara en hjälp till självhjälp.